fbpx

Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług
MENTAL BODY ACADEMY
Andrzej Wywiał

 

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem i Właścicielem strony internetowej www.andrzejwywial.pl jest firma Perspektywa Wywiał Andrzej wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP: 6292370898
 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów zakupu usług zawieranych na odległość za pośrednictwem Strony www.andrzejwywial.pl , z zakresu szkoleń, treningu, coachingu i mentoringu w formie wydarzeń Edukacyjnych lub wydarzeń Sportowych.
 3. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 4. Wydarzenie edukacyjne lub wydarzenie sportowe może być organizowane i dostarczone w formie online lub offline. O sposobie organizacji wydarzenia decyduje organizator. Sposób organizacji wydarzenia będzie podany najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem edukacyjnym.
 5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe, treningowe, coachingowe i mentoringowe świadczone w serwisie (wydarzenia edukacyjne, wydarzenia sportowe)
 6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

 

§2 DEFINICJE

 1. Klient  – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza uzyskać Dostęp do Usługi w Serwisie
 2. MENTAL BODY ACADEMY – Przedsiębiorca Perspektywa Wywiał Andrzej  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 6292370898
 3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem strony www.andrzejwywial.pl
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem https://andrzejwywial.pl
 5. Serwis – przyjmuje się wszystkie uslugi oferowane w witrynie andrzejwywial.pl

 

§ 3 KONTAKT

 1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Bandrowskiego 1A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
 2. Adres poczty elektronicznej: czesc@andrzejwywial.pl
 3. Numer telefonu:  501 303 895
 4. Klient i Użytkownik może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

 

 

§ 4 Zasady Uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych i wydarzeniach sportowych

 

 1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów (wydarzeń edukacyjnych i wydarzeń sportowych) organizowanych lub współorganizowanych przez MENTAL BODY ACADEMY oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach, treningach, mentoringach lub coachingach. MENTAL BODY ACADEMY zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami, treningami, coachingami lub mentoringami z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.8. Uczestnicy wszystkich wydarzeń edukacyjnych i wydarzeń sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez MENTAL BODY ACADEMY opisanych w niniejszym Regulaminie oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń, treningów, coachingów lub mentoringów oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

  9. MENTAL BODY ACADEMY będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i coachingów.

  10. Poprzez udział w szkoleniach lub coachingach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). MENTAL BODY ACADEMY nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia/coachingu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

  11. Osoby biorące udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

  12. MENTAL BODY ACADEMY, nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.

  13. Promocje, rabaty, zniżki pakietowe oraz inne specjalne oferty organizowane przez MENTAL BODY ACADEMY, nie mogą być łączone i przeznaczone są wyłącznie dla osoby, której są dedykowane, chyba że dodatkowa informacja stanowi inaczej.

  14. Uczestnicy szkoleń i coachingów w MENTAL BODY ACADEMY oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

  15. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach MENTAL BODY ACADEMY, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty.

  16. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13 lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

  17. Uczestnicy wydarzenia edukacyjnego w terminie do 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia, otrzymają certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Certyfikat będzie wystawiany wyłącznie na imię i nazwisko osoby, która brała udział w wydarzeniu edukacyjnym. W przypadku nie otrzymania certyfikatu w wyżej wyznaczonym terminie, osoba taka proszona jest o kontakt mailowy z MENTAL BODY ACADEMY

  18. Uczestnicy wydarzenia edukacyjnego są zobowiązani do przestrzegania regulacji rządowych oraz wytycznych Organizatora dotyczących zasad bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania i zakażeń wirusem COVID-19.

 

§ 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Za pośrednictwem Serwisu, MENTAL BODY ACADEMY świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez MENTAL BODY ACADEMY jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia poprzez Serwis, prowadzącego do zawarcia z MENTAL BODY ACADEMY Umowy na poszczególne Usługi.
 3. Aby założyć Konto w Serwisie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, nazwisko, adres e-mail, podanie hasła dostępu (do późniejszego logowania na Konto) oraz opcjonalnie numeru telefonu, nazwę firmy wraz z koniecznymi danymi i uwagi.
 4. Założenie Konta w Serwisie jest darmowe.
 5. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. Login to adres email podany podczas rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do MENTAL BODY ACADEMY, w szczególności za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie lub pisemnie na adres MENTAL BODY ACADEMY.
 7. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, MENTAL BODY ACADEMY świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach MENTAL BODY ACADEMY. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie rejestracji lub w procesie składania zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do MENTAL BODY ACADEMY.
 8. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, MENTAL BODY ACADEMY podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Klient powinien poinformować MENTAL BODY ACADEMY o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail czesc@andrzejwywial.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. MENTAL BODY ACADEMY będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 12. Klient nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania.
 13. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.  

 

 

§ 6 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Umowa o świadczenie usług przez MENTAL BODY ACADEMY na wydarzenie edukacyjne może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal oraz za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego drogą internetową, przy czym w tym ostatnim wypadku konieczne jest potwierdzenie przez serwis otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dokonanie zapłaty w ustalonym terminie. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że, w przypadku  braku zapłaty, umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku, gdy serwis przewiduje niższą cenę szkolenia, pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez MENTAL BODY ACADEMY.20. Płatność za usługi MENTAL BODY ACADEMY może być dokonana w formie:
  a)      kartą kredytową lub debetową online,
  b)      przelewu z konta bankowego,
  c)       przelewu internetowego.

  21. Zakupione uczestnictwo w wydarzeniu edukacyjnym nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi przypadek opisany w pkt 23 niniejszego Regulaminu.

  22. MENTAL BODY ACADEMY i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie wydarzenia edukacyjnego  (za zwrotem kosztów potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu, które odbyło się do tego momentu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest, w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia, i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

  23. MENTAL BODY ACADEMY zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia edukacyjnego z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę, na zakup produktów wideo na platformie mateuszgrzesiak.tv lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków. Osoby dokonujące zakupu usług firmy MENTAL BODY ACADEMY oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania MENTAL BODY ACADEMY adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.

  24. Zwrot należności uiszczonych na rzecz MENTAL BODY ACADEMY następuje po otrzymaniu przez MENTAL BODY ACADEMY podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą).

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł z MENTAL BODY ACADEMY umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez MENTAL BODY ACADEMY o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu biletu na Szkolenie (prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi).
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia usługi jest uzyskanie  dostępu do niej w Koncie Klienta, do którego Klient uzyskuje dostęp za pomocą danych podanych w Formularzu Zamówienia na stronie Serwisu. 
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować MENTAL BODY ACADEMY o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia wysłane pocztą elektroniczną na  czesc@andrzejwywial.pl.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, MENTAL BODY ACADEMY zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym MENTAL BODY ACADEMY  został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8 REKLAMACJA i GWARANCJA

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. 
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do MENTAL BODY ACADEMY na adres czesc@andrzejwywial.pl
 3. Reklamacje Klientów rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. MENTAL BODY ACADEMY zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3. o nie więcej niż 30 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych działań lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od MENTAL BODY ACADEMY (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na kontakt podany przez Klienta podczas składania reklamacji.

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
 3. Administratorem danych osobowych jest MENTAL BODY ACADEMY.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.