fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.
W związku z tym 25 maja 2018 r. zmienia się Polityka Prywatności strony internetowej www.andrzejwywial.pl
Pragniemy poinformować o możliwościach korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

Administratorem danych Użytkowników jest Perspektywa Wywiał Andrzej z siedzibą w Dąbrowa Górnicza 41-300 przy ul. Bandrowskiego 1A. Posiadająca NIP: 6292370898 oraz REGON 241686976.

Zbieranie przez nas danych osobowych
Dane osobowe zbierane są przez nas podczas: dokonywania zapisów na newsletter, zakładania konta w Serwisie, składania zamówień (przy Użytkownikach nieposiadających konta w Serwisie)
Podczas dokonywania zapisów na newsletter zbierane są przez nas dane osobowe takie jak : adres email.
Podczas wypełniania formularza rejestracji Konta zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, dane adresowe do wystawienia Faktury;
Podczas składania zamówień przez Użytkowników nieposiadających konta w Serwisie zbierane są przez nas takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, dane adresowe do wysyłki towaru.


Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter zbierane są w celu prowadzenia wobec Użytkowników działań marketingowych, w tym w celach analitycznych i statystycznych.
Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie przetwarzane są w celu:-
– zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia Użytkownikowi korzystania z naszej strony internetowej;
– zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
– rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie internetowym;
– dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
– prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
– kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;
Dane osobowe zbierane podczas składania zamówień przetwarzane są w celu:
– zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. umożliwienia korzystania z naszej strony internetowej;
– zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość), której przedmiotem są towary dostępne w naszym sklepie internetowym;
– rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone w związku z zakupem towaru w naszym sklepie;
– dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi na skutek zawarcia w/w umów;
– prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym w celach analitycznych i statystycznych;
– kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Użytkowników – przez e-mail oraz telefon;

Dane osobowe użytkowników
Dane osobowe zbierane przy dokonywaniu zapisu na newsletter mogą być przez nas przekazywane – na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych – podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług czyli takim, które dostarczają nam usługi IT, wykonują dla nas usługi konsultingowe lub audytowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
Dane osobowe zbierane przy zakładaniu konta w Serwisie oraz przy dokonywaniu zamówień mogą być przez nas przekazywane – na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych – podmiotom wspierającym nas przy zawarciu i wykonaniu umów, o których mowa powyżej, a także przy dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, przy wykonaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także wspierających nas przy świadczeniu usług marketingowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, a także podmiotom powiązanym z nami osobowo lub kapitałowo oraz naszym partnerom biznesowym.
Za zgodą wyrażoną przez Użytkownika jego dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom powiązanym z nami oraz naszym partnerom biznesowym w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów.

Uprawnienia użytkowników w związku z przetwarzaniem przez nas danych
Użytkownik ma dostęp do swoich danych.
Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia swoich danych, sprostowania ich. żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania osobowych jest wykonanie umowy lub zgoda Użytkownika – Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – Użytkownikowi przysługuje prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
W celu skorzystania z uprawnień o których mowa w ust. 1-4 Użytkownik powinien skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem ochrony danych mailowo pod adresem rodo@andrzejwywial.pl lub listownie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:
1. Rozpatrzenia reklamacji, które mogą być złożone przez Użytkowników według naszego procesu reklamacji;
2. Dochodzenia roszczeń lub obrony przez roszczeniami w związku z wykonaniem umowy,
3. Wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
Dane osobowe przechowywane są przez nas maksymalnie przez okres 10 lat of dnia zakończenia umowy.
Przechowujemy dane osobowe Użytkowników w celu marketingu bezpośredniego, w tym w celach analitycznych i statystycznych, do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Użytkownicy mają możliwość skontaktowania się z nami:
– poprzez kontakt mailowy z naszym Inspektorem ochrony danych na adres email rodo@andrzejwywial.pl
– telefonicznie pod numerem +48 501 303 895
– pisemnie na adres: Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Bandrowskiego 1a